Müzayede Kuralları

MÜZAYEDE KURALLARI

1.     Müzayedeyi organize eden Renkli Müzayede Ltd. Şti. (Kısaca ‘Renkli Müzayede olarak anılacaktır) alıcılar ile tedarikçiler arasında aracı konumundadır.

2.     Müzayedelerimizde satışa sunulan tüm eserler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca ilgili müze uzmanları tarafından kontrol edilmekte olup, Kanun kapsamına giren ve gerek görülen eserlere belge verilmektedir.

3.     Eserleri, Renkli Müzayede’nin internet sayfasından www.renklimuzayede.com , müzayede online kataloğundan (pdf), müzayede öncesinde teşhir edilerek alıcıların incelemesine sunulur. Bu doğrultuda alıcı, satış gerçekleştikten sonra esere ilişkin herhangi bir kusur/ayıp itirazında bulunamaz. Alıcı pey süreceği eseri müzayede öncesinde incelemekte, eserin niteliklerini ve kondisyonunu bilmekte, eserin tarife uyup uymadığını kontrol etmekle yükümlü olduğunu, eseri satın aldıktan sonra gözden geçirme hakkı bulunmadığını, bu çerçevede borçlar kanunun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müzayede kataloğunda eserlerin tanımı için verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi ve kanaat niteliğindedir. Renkli Müzayede satılan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Alıcı bu hususu kabul eder ve satın aldığı eserlerin tekeffülü ile ilgili olarak Renkli Müzayede den herhangi bir talepte bulunmayacağını taahhüt eder.

4.     Renkli Müzayede Alıcı için aracı olup, elektronik ortamda gerçekleştirdiği aracılık hizmetinden dolayı satış anında Alıcı’dan Alıma Aracılık Komisyonuna hak kazanır. Alıcı Komisyonu, Müzayedeye göre değişkenlik gösterebilir.

5.     Online müzayedelere katılabilmek için www.renklimuzayede.com adresine üye olmak zorunludur. 18 yaşından küçükler üye olamaz ve müzayedeye katılamazlar. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan kişiler, müzayedeye katılamazlar. “Online müzayede katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

7.     Satın almaya hak kazanılan eserin bedeli peşin olarak ödenir. Eserin satış bedeli, çekiç fiyatı üzerine, %10 müzayede şirketi komisyonu eklenir, toplam değere KDV  ilave edilerek bulunur. Alıcı, satış bedelinin tamamını müzayede bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği takdirde, Şirket dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı zararlarını Alıcı’dan tahsile yetkilidir. Bahse konu yetkinin belli bir süre içerisinde kullanılmamış olması bu haktan vazgeçildiği anlamına gelmemektedir.

8.     Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir.

9.       Alıcı, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu, belirtilen telefon ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, Alıcı’ya posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Alıcı, adres, telefon veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Renkli Müzayede’ye bildirilmesi veya site üzerinden üye girişi yaparak güncellemesi gerekmektedir. Burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Renkli Müzayede, verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin Alıcı’ya hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir.

10.     Yapılacak online müzayedeler TBK 274.madde ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. 

11.     Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir takyidat bulunması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Renkli Müzayede satıcı için aracı konumunda olduğu için bütün bunlardan sorumlu değildir.

12.     Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, eserin satışını reddetmek ve dilediği takdirde müzayede kataloğundaki sıralamayı değiştirmek hakkına sahiptir.

13.     Şirketimiz herhangi bir gerekçe göstermeksizin dilediği şahısları müzayedeye kabul etmeme ve/veya peylerini iptal etme /dikkate almama hakkına, yetkisine sahiptir.

14.  Katalogda yayınlanan yazı ve fotoğraflar Renkli Müzayede’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

15.  Müzayede Türk Lirası üzerinden yapılır. Katalogda yer alan döviz cinsinden fiyatlar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

16.  Müzayede sırasında eserlere verilen tekliflerin, bedeli tam olarak ödenmediği veya alıcı tarafından vazgeçildiği taktirde, Renkli Müzayede dilerse satış akdini feshe, %20 oranında cezai tazminata ve bilcümle zararlarını ticari faiz ile birlikte, fatura tarihinde itibaren işletilecek aylık % 10 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir.

17.  Üye kaydı yaptıran ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

18.  Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez.

19.  Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.